Dyreborg Havn

Dyreborg havn har fra gammel tid været centrum for et lille fiskersamfund. Førhen supplerede fiskerne deres indtægt med  et lille landbrug. Jordlodderne lå bag havnen ved skoven.  Havnens østlige mole var tidligere anlægsplads for dampfærgen fra Faaborg, som bragte varer til og fra Dyreborg.  Fiskeri er er nu en fritidsaktivitet, og mange dyreborgensere har en jolle og et par garn, så der kan komme frisk fisk på middagsbordet. Havnen er i dag en lystbådehavn, hvor gæster fra ind- og udland nyder freden og roen i den lille havn med udsigt til Bjørnø, Avernakø og Ærø.

I dag er havnen stadig en lille perle for lystsejlere, der ønsker fred og ro, tæt på naturen med mulighed for gåture i skov og bade fra strand. På havnen er der adgang til toiletter, et varmt bad, vaskemaskine, tørretumbler og sejlerstue, hvor man kan hygge sig inden døre. På havnens moler er der opsat borde og små grill pladser, der kan bruges af havnens gæster i hyggelige omgivelser.  Dyreborg har også en lille købmand, “Provianten”, hvor der kan købes daglige købmandsvare, bestilles morgenbrød mm. Gå afstand fra havnen til Provianten, 400 meter.

 

Havne- og Brotakst

Gældende fra 1.september 2019 for Dyreborg Havn

 Almindelige bestemmelser

Af alle fartøjer, bortset fra nedennævnte undtagelser, betales havne-penge, når de henligger i eller er fastgjort til havnen. Alle i dette takst regulativ nævnte af-gifter betales af skipper eller dennes substitut.

I de tilfælde, hvor beregning af havnepenge m.v. kan ske på flere måder, anvendes den måde, som den afgiftspligtige måtte vælge.

 Afsnit A gælder for ikke-medlemmer

Afsnit B gælder udelukkende for fartøjer, hvis ejer er medlem af Den selvejen-de Institution Foreningen Dyreborg Havn.

Fritaget for at betale havnepenge er:

  • Alle Staten tilhørende eller af Staten benyttede fartøjer.
  • Fartøjer, der anløb havnen som nødhavn.
  • Fartøjer, der i krigstilfælde udelukkende har anløbet havnen p.g.a. fare for fartøj og besætning.

Afsnit A

(gælder for ikke-medlemmer)

Havnepenge
Afgift, der betales ved fartøjets ankomst, gælder for 1 døgn, dækker også elfor-brug og regnes fra ankomst, uanset om fartøjet efterfølgende foretager anløb flere gange i samme døgn. (Dette gælder også for autocampere o.lign. parkeret på havnearealet.) Afgiften udgør for

fartøj med en længde overalt indtil   6 m              110 kr.
”       ”     ”     ”            ”         ”     10 m              130 kr.
”       ”     ”     ”            ”         ”     12 m              140 kr.
”       ”     ”     ”            ”         ”     15 m              170 kr.

Vinterplads  for ikke-medlemmer   (1.sep – 30.april)
El er ikke inkluderet. Afgift for hele perioden for

fartøj med en længde overalt indtil      6 m        1.300 kr.
”       ”     ”     ”            ”         ”       8 m       1.800 kr.
”       ”     ”     ”            ”         ”     10 m        2.300 kr.
”       ”     ”     ”            ”         ”     12 m        2.800 kr.
”       ”     ”     ”       over               12 m        3.400 kr.

Helårs-ordningen
Et begrænset antal helårs-pladser (fra 1.april til 31.marts) tilbydes primært ansø-gere på havnens venteliste til optagelse som medlemmer, i rækkefølge efter op-tagelse på ventelisten. El er ikke inkluderet i helårs-ordningen.

Afgift for en helårs-plads udgør for
fartøj med en længde overalt indtil  5 m            4.300 kr.
”       ”       ”       ”             ”         ”         7 m            5.300 kr.
”       ”       ”       ”             ”         ”         9 m            6.400 kr.
”       ”       ”       ”             ”         ”        11 m            7.400 kr.

El-afgift
El afregnes efter måler med 3,00 kr pr. kWh. Bi-måler fås ved henvendelse til Frank Sørensen tlf: 2210 1952.

Beddingsleje
Betales ved benyttelse af beddingsvogn og slæbested. I forbindelse med og efter benyttelse af faciliteterne er det brugernes pligt at rydde op efter sig.

Afgiften udgør for Stor bedding:
Op- og isætning samt 1 døgn på bedding             600 kr.
Op- og isætning samt 1 uge på bedding             1.650 kr.
Hvert tillægsdøgn efter 1 uge                                  200 kr.
(Afgift for stor bedding inkluderer havnepenge.)

Lille bedding: Når fartøjet henstår på havneområdet, er brug af ophalersted inkluderet i havnepengene, der betales i henhold til reglerne herom i første afsnit.
Ellers pr. ”i-sætning og optagning”:                         50 kr.
Vognleje pr gang                                                         100 kr.

 Højtryksrenser:  Leje pr. Fartøjsrensning             50 kr.

Afsnit B

(Gælder kun for medlemmer af DYREBORG HAVN)

Havnepenge
Afgiften, der betales forud, gælder for 1 kalenderår og udgør for:
fartøj med en længde op til         6 m                   1.400kr.
”         ”     ”        ”         ”   ”           8 m                  1.800kr.
”         ”     ”        ”         ”   ”          10 m                  2.300kr.
”         ”     ”        ”         ”   ”          12 m                  2.700kr.
”         ”     ”        ”         over        12 m                  3.100kr.

El-afgift
Landstrøm skal tilsluttes bi-måler, som fås ved henvendelse til Frank Sørensen tlf: 2210 1952 Afgiften, kr. 3.00 pr. kWh betales ved kvartalsopkrævning.

Beddingsleje
Betales ved benyttelse af beddingsvogn og slæbested. I forbindelse med og efter benyttelse af faciliteterne er det brugernes pligt at rydde op efter sig.

Afgiften udgør for Stor bedding:
1 døgn                                      250 kr.
1 uge for fartøj indtil 7 m     500 kr.
1 uge for fartøj over 7 m       700 kr.
Hvert tillægsdøgn                  150 kr.

Lille bedding: Leje er inkluderet i havnepengene.

Højtryksrenser: Leje pr. Fartøjsrensning       50 kr.

Arealleje 

Almindelige bestemmelser:
På arealet tilhørende Dyreborg Havn er det alene medlemmer af Den selvejende institution Foreningen Dyreborg Havn tilladt at opføre/eje bygning med havne-bestyrelsens godkendelse. Af alle bygninger opført på disse arealer, betales til havnen en årlig leje af det bebyggede areal. Lejen, som af ejeren betales ved hvert kalenderårs begyndelse, opgøres på grundlag af bygningsarealet og den enhver tid gældende m2-takts, som er fastsat på en forudgående ordinær generalforsamling.

Areallejen er fastsat til kr. 68,75 pr. m2 bebygget areal.

Havnebestyrelsen, september 2019

 

Havnebestyrelsen:

Formand og med-kasserer

Bo Larsen tlf: 23 45 26 54. mail: abstrax@abstrax.dk

Næstformand

Torben Tornhøj. Tlf.: 51 57 36 73. mail: torben.tornhoj@nederman.dk

Årsregnskab

Søren Brandi, mail: sb@hildebrandtbrandi.com

Sekretær og med-kasserer

Folmer Spange. Tlf.: 20 65 07 79.  mail: folmer@spange.org

Best. medlem

Ole Larsen tlf: 62 61 88 26. mail: cherry6@mail.dk